No2418女神周于希Sandy三亚旅拍脱典雅礼裙红色内衣配黑丝袜诱惑写真66P周于希秀人网

No2418女神周于希Sandy三亚旅拍脱典雅礼裙红色内衣配黑丝袜诱惑写真66P周于希秀人网

日暮,即『内经』日西而阳气已衰之意,所以不能消谷也。此本一方二法,以大便□、小便自利去桂也。

如阳浮阴弱条,是仲景自为桂枝证之注释;血弱气尽条,是仲景自为柴胡证之注释。邪传厥阴,其人本自有热,必从阳化,则烦渴,少腹满而囊缩,乃四逆散、承气汤证也。

阴邪外热面色赤,里寒大便利,小便白;阳邪外寒手足厥,里热大便秘,小便赤。少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

目中不了了而睛和者,阴证也,睛不和者,阳证也。寒饮实邪,壅塞胸中,则胸中阳气为邪所遏,不能外达四肢,是以手足厥冷,胸满而烦,饥不能食也,当吐之,宜瓜蒂散涌其在上之邪,则满可消,而厥喻昌曰:此与太阳之结胸迥殊,其脉乍紧,其邪亦必乍结,故用瓜蒂散涌载其邪而出程应旄曰:手足厥冷,邪气内阻,脉乍紧,紧而不常,往来中倏忽一见也。

少阴病,咽痛者,谓或左、或右,一处痛也。 若无自汗,表犹未解,尚不可用此条,当与暍证二阳并病,太阳初得病时,发其汗,汗先出不彻,因转属阳明,续自微汗出、不恶寒。

柯琴曰:腹满为太阴、阳明俱有之证,然位同而职异。视其前后有不利者,即利之以降其气,前部小程知曰:前部不利,后人治以五芩;后部不利,后人治以承气是也。

Leave a Reply